top of page

כללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה (להלן: "התקנון") מסדירים את מהות היחסים בינך כמשתתפת בתוכנית (להלן: "המשתתפת") לבין העמותה - Women Entrepreneurship WE | ווי קהילת היזמות לנשים (להלן: "העמותה") בכל הנוגע לתוכנית וההשתתפות בה. רישום לתוכנית מעיד על הסכמתך לכל תנאי התקנון ולכן הנך מתבקשת לקרוא אותו בקפידה:

 

 1. פתיחת התכנית בפועל מותנית במספר מינימום של נרשמות, ונתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העמותה.

 2. העמותה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח את התכנית מכל סיבה שהיא, ובמקרה כאמור יוחזר לנרשמת מלוא התשלום.

 3. ההשתתפות בתכנית הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאדם אחר בשום מקרה.

 4. כל חומרי הלימוד וההרצאות הפרונטאליות שיתקבלו בתכנית הינם לשימוש אישי ואינם ניתנים להעברה ו/או לשכפול ו/או לשימוש מסחרי ללא אישור מראש ובכתב של העמותה. שימוש כאמור ללא אישור מראש ובכתב של העמותה מהווה הפרה של זכויות יוצרים.

 5. במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי-צפויים. כמו כן עלול להיווצר מצב שבו לא יתאפשר לקיים מפגש אף-על-פי שהייתה כוונה לקיימו. הזכות לשינויים שמורה לעמותה. שינויים בלתי-צפויים, אינם מהווים עילה להחזר כספי או לטענה כלשהי כלפי העמותה.

 6. אין לראות במידע המועבר במסגרת התכנית, בין אם בכתב ו/או בעל פה ו/או בכל דרך אחרת, משום יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או המלצה המתחשבים בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם. אין במידע המועבר בתכנית כדי להוות המלצה לביצוע פעולה כלשהי בקשר להגשמה עצמית, קריירה או בקשר לתכנים אחרים המועברים בתכנית, ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיה ובנתוניה האישיים של כל נרשמת. השימוש במידע שמועבר בתכנית בין אם בכתב ו/או בעל פה ו/או בכל דרך אחרת, הינו על אחריותה הבלעדית של הנרשמת, ומובהר כי העמותה אינה מבטיחה את שלמותו, עדכניותו ומידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.

 7. ההיעדרות המקסימאלית ממפגשי התכנית הינה שני מפגשים שההודעה עליהם ניתנה מראש (להלן: ״היעדרות מקסימאלית״) למעט מקרים פרטניים שיאושרו ע״י הנהלת התכנית. 

 8. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לסיים השתתפותה של נרשמת, עקב בעיית אמינות, אי עמידה בתנאי התשלום, חריגה מההיעדרות מקסימאלית ממפגשי התכנית, אי התאמה לקבוצה, עקב החלטה מקצועית של העמותה ומכל סיבה שהיא. 

 9. ביטול השתתפות בתכנית - תנאי החיוב הכספי במקרה של ביטול/הפסקת השתתפות בתכנית ע"י הנרשמת הינם בהתאם לחוק הגנת הצרכן - התשמ"א - 1981 ובהתאם למפורט להלן:

  1. נרשמת רשאית לבטל הרשמתה בתוך 14 יום  מיום התשלום לתכנית ובלבד שהביטול ייעשה 48 שעות (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד תחילת התכנית. 

  2. דמי הביטול יהיו בגובה 5% ממחיר העסקה, או בסך 100 ש"ח - לפי הנמוך מביניהם (להלן: "דמי הביטול").

  3. בביטול ההשתתפות בתכנית לאחר המועד הנקוב בסעיף 9.1 לעיל, מכל סיבה שהיא, לא יינתן החזר כספי והתשלום ייגבה במלואו. 

  4. ביטול/הפסקת ההשתתפות בתכנית על ידי הנרשמת תיעשה בכתב בלבד בכתובת המייל: we.women.entrepreneurship@gmail.com. בכל מקרה כל ביטול או הפסקה של התכנית יהיו בהתאם לסעיף ביטול ההשתתפות בתכנית בטופס זה.

  5. מועד ביטול העסקה יהיה אך ורק היום בו נתקבלה אצל העמותה הודעה בכתב, ועליה מצוינים שם, מספר ת.ז וחתימת הנרשמת. יובהר, כי הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והנרשמת מוותרת מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול, שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף זה.

  6. באם בקשתה של הנרשמת עומדת בכללי תקנון זה ואושרה, תשיב העמותה את כספה של הנרשמת בניכוי דמי הביטול, בתוך 7 ימי עסקים ובאותו האופן בו בוצע התשלום.

 10. משתתפת בתוכנית תיחשב כרשומה רק לאחר סיום תהליך ההרשמה וחתימה על כל הטפסים הרלוונטיים והעברת מלוא דמי התשלום.

 11. מובהר כי המשתתפות מאשרות לעמותה לצלם את הפעילות והמשתתפות בה, ולעשות שימוש בצילומים אלה בהתאם לשיקול דעתה וזאת לצרכי יח"צ והגברת המודעות הציבורית לפעילויות העמותה. משתתפת אשר מסרבת לאמור בסעיף זה מתבקשת להודיע על כך באמצעות שליחת הודעה בכתב, לא יאוחר מ-7 ימים מרגע ההודעה על הקבלה לתוכנית למייל: we.women.entrepreneurship@gmail.com

 12. העמותה ו/או מי מטעמה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמם ו/או מתנדבותיה, לא יישאו באחריות כלשהי במקרה של נזקים, מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למשתתפת ו/או מי מטעמה, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפות בתוכנית ו/או בגין כל דבר ועניין הקשור לתוכנית.

 13. במידה ופעילות התכנית תופסק באופן מלא או חלקי כתוצאה מנסיבות הנובעות מכוח עליון, ובכלל זה מלחמה, מצב חירום, השבתות, שביתות, אבל לאומי, פגעי טבע, מגיפה, שריפות, חקיקת צווים ו/או פקודות ו/או הוראות של רשויות המדינה ו/או רשויות מקומיות, מצב כוננות וכל אירוע אחר שאינו תלוי בעמותה ואינו בשליטת העמותה, המשתתפות מוותרות מראש על כל תביעה ו/או טענה כנגד העמותה בגין הפסקת הפעילות כאמור.

 14. העמותה עשויה לאסוף ולשמור במאגריה מידע אשר נמסר על ידי המשתתפות בעת הרשמתן לתוכנית. ידוע למשתתפת כי היא אינה נדרשת למסור פרטים אלו, ומסירתם נעשית בהסכמתה וברצונה. השימוש במידע כאמור, ייעשה על פי הוראות תקנון זה ועל פי הוראות כל דין, לצורך ניהול ותפעול התוכנית ולכל מטרה אחרת, המפורטת בתקנון זה. הפרטים והמידע כאמור לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמת המשתתפת מראש, אלא במקרים הבאים: (א) לצדדים שלישיים המעניקים לה שירותים, בהיקף הנדרש בקשר עם תקנון זה; (ב) במקרה של הפרת הוראות התקנון או ביצוע פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה בקשר עם התוכנית; (ג) אם יתקבל צו שיפוטי המורה לעמותה למסור את הפרטים כאמור לצד שלישי; ו- (ד) במקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש.

 15. ההשתתפות בתוכנית על כל שלביה תהא על אחריותן הבלעדית של המשתתפות, ולא תהיה להן כל טענה כלפי העמותה ו/או מי מטעמה, מארגני התוכנית או מי מטעמם. העמותה ומארגנות התוכנית לא יישאו באחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרם למי מהמשתתפות ו/או מי מטעמן עקב ו/או בקשר עם השתתפותן ו/או אי השתתפותן בתוכנית, והמשתתפות נוטלות חלק בתוכנית על אחריותן הבלעדית בלבד.

 16. אין ולא יהיו בין המשתתף לבין החברה יחסי עובד מעביד, ואין באמור בתקנון זה או בהשתתפות בתוכנית כדי ליצור יחסי עובד-מעביד בין המשתתף לבין החברה. למען הסר ספק, המשתתף לא יהיה זכאי לקבל מהחברה תנאים וזכויות סוציאליות כלשהן הקשורות ביחסי עובד מעביד, או נובעות מהם, בכל הנוגע להשתתפותו בתוכנית על-פי תנאי תקנון זה.

 17. העמותה רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מעת לעת הוראות תקנון התכנית, בכפוף להבאת השינוי לידיעת המשתתפות.

 18. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, למעט הודעה על שינוי תנאי תקנון זה, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. 

 19. דיני מדינת ישראל חלים על כל עניין הקשור בהוראות תקנון זה וסמכות השיפוט בכל עניין הקשור בהוראות תקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

נספח ב'

תקנון התוכנית

bottom of page